تائیدیه‌ها

  • گواهی تائیدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار با سرپنجه کامپوزیت

  • گواهی تائیدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار با سرپنجه فولادی

  • گواهی تائیدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار با عایق برق

  • گواهی تائیدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار پوتین و کفش ایمنی با سرپنجه کامپوزیت

  • گواهی تائیدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار پوتین ایمنی ساق بلند با سرپنجه فولادی

  • گواهی تائیدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار پوتین ایمنی ساق بلند با سرپنجه عایق برق

  • گواهی تائیدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار کفش ایمنی ساق کوتاه با سرپنجه فولادی

  • گواهی تائیدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار کفش ایمنی ساق کوتاه با سرپنجه عایق برق

استانداردها