در این قسمت با روند تولید محصولات آشنا میشوید.

واحد برش

boresh4 boresh2 boresh1 boresh

واحد زیر سازی

zirsazi

واحد کدگذاری

codegozari codegozari2

واحد دوخت

واحد کارکشی

karkeshi (11) karkeshi (10) karkeshi (9) karkeshi (8) karkeshi (7) karkeshi (3) karkeshi (2) karkeshi (1)

واحد تزریق

tazrig (1) tazrig (5) tazrig (4) tazrig (3) tazrig (2)

واحد بسته بندی

bastebandi1 bastebandi3 bastebandi2

واحد انبارها

anbar3 anbar2 anbar